ARTIK+ voor Groen Kennisnet

11 November 2013

ARTIK+ wordt per 1 januari 2014 vervangen door Groenekennis


Per 1 januari 2014 wordt ARTIK+ vervangen door Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen.
De collectie ARTIK+ blijft vindbaar in het zoekresultaat van Groenekennis.

Pas uw favoriete links alvast aan en voeg Groenekennis toe als favoriet.

Groenekennis, Informatie voor professionals in voedsel en groen
http://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis

23 JUNI 2010

Groen Kennisnet gelanceerd!


Het vernieuwde portaal Groen Kennisnet is 22 juni officieel gelanceerd in aanwezigheid van minister Verburg. Het hart van de site is een krachtige zoekengine (Lucene SOLR) die onder andere Artik+ full text toegankelijk maakt. De belangrijkste documenten worden in de vorm van nieuwsberichten op de voorpagina getoond.

Het nieuws op deze ARTIK+-blog zal daarom niet meer worden aangevuld. Volg kennisgerelateerd nieuws vanaf nu op www.groenkennisnet.nl ! De recente berichten worden ook onder dit bericht getoond. Voor nieuws per thema zie het themaoverzicht op Groen Kennisnet.

Groen Kennisnet Nieuws

29 april 2010

Dynamiek in sierteeltsector

Hoe herstelt de markt voor bloemen en planten zich na de economische recessie? Gaat dit snel of langzaam? Hoe lang blijven de effecten nog zichtbaar?
Volgens de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) biedt de markt nog voldoende perspectief om een rooskleurige toekomst tegemoet te gaan. Dat perspectief ligt wel in een sterk veranderende markt en vraagt om nieuwe, innovatieve benaderingen. Deze conclusies trekt de VGB op basis van een uitgebreide trendanalyse.


Details | volledige tekst

28 april 2010

Economische gevolgen van een beperking van de veestapel


Dit nieuwe rapport van het LEI geeft een quick scan van de economische gevolgen van een evenwicht op de mestmarkt, waarbij de nationale productie en plaatsing van mest in balans zijn. Een dergelijke evenwicht vergt een forse krimp van de veestapel. Een krimp van de veestapel heeft grote economische gevolgen voor de primaire sector. Er wordt een inschatting gemaakt van de omvang van deze effecten. Ook de effecten op de overige partijen in de keten worden beschreven.

| Details | volledige tekst |

27 april 2010

Het effect van kunstlicht op verenpikken en productie van leghennen

Verenpikken is één van de grootste problemen in de commerciële leghennenhouderij. Tot nu toe wordt dit opgelost, doordat er een snavelbehandeling plaats vindt. Op deze manier kunnen kippen elkaar niet meer pikken en verwonden. Uit het oogpunt van dierenwelzijn zijn snavelbehandelingen niet meer gewenst. Het is in de toekomst zelfs verboden.

Tijd om op zoek te gaan naar alternatieven. Eén van die alternatieven kan het gebruik van kunstlicht zijn. Philips ontwikkelde speciaal voor dit doel kunstlicht, waarvan de precieze specificaties ook niet bij de onderzoekers bekend waren.

Kunstlicht dat ook ultraviolet licht uitstraalt kan bijdragen om het gewenste pikgedrag te stimuleren. Het is dan wel van belang dat ook andere factoren als strooisel en voer aangepast worden.

Details | Volledige tekst

Bloemen telen én varkens houden

Wel eens gedacht om bloemen te telen en tegelijkertijd varkens te houden? Het combineren van een varkensstal met een tuinbouwkas levert in potentie duidelijke voordelen op. Waarom is die combinatie er dan nog niet?

Wageningen UR heeft een concept bedacht voor een combinatie van glastuinbouw en varkenshouderij. Een nieuw type gemengd bedrijf dat reststromen hergebruikt en duurzame energie opwekt. In een workshop is onderzocht of de koppeling te realiseren is. Uitgangspunt is hierbij een economisch verantwoord, duurzaam en diervriendelijk productiesysteem met gesloten stofstromen. De verkregen inzichten tijdens de workshop zijn verwerkt in deze haalbaarheidsstudie.


Details | Publicatie Wageningen UR

26 april 2010

Duurzaam onder dak : op weg naar een duurzame varkenshouderij

De varkenshouderij is momenteel druk bezig met verduurzaming. Dit gebeurt in het kader van de verduurzaming in de veehouderij, die in 2023 afgerond moet zijn. Wageningen UR maakte ter inspiratie 3 stalontwerpen voor bedrijven met een grote mate van duurzaamheid. De behoeften van het dier, de boer, het milieu en de burger (consument) als uitgangspunten.

Hierbij worden stalontwerpen gepresenteerd met welklinkende namen als: Pagode, Parel en Pijl. Het is niet zo dat deze stalconcepten één op één dienen te worden overgenomen. Ze dienen louter ter inspiratie.

Details | Volledige tekst

23 april 2010

LNV dreigt in de versnippering te raken

Foto: wikipediaOp 9 juni vinden de verkiezingen plaats. De politieke partijen maken zich op voor die verkiezingen. Vrijwel alle verkiezingsprogramma's zijn nu gepubliceerd. Uit die verkiezingsprogramma's blijkt dat veel partijen willen snijden in het aantal ministeries. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zou daarvan wel eens het slachtoffer kunnen worden. De Christenunie en de Partij van de Arbeid (PvdA) hebben de meest concrete plannen in die richting. Zelfs binnen het Christen Democratisch Appèl (CDA), dat van oudsher wordt gezien als de landbouwpartij bij uitstek, gaan stemmen op om het ministerie in stukken op te knippen. De plannen lijken concreter te zijn dan ooit.

Omdat er meerdere ministeries bij betrokken zijn is duidelijk dat het een zaak van lange adem gaat worden met een looptijd die de normale zittingsduur van één kabinet gaat overstijgen.

Details | Volledige tekst

22 april 2010

Allochtonen en voeding


Rapportage van een kwalitatieve literatuurverkenning over de mogelijkheden van afzet van biologische voedingsproducten onder Turken, Marokkanen en Surinamers in Nederland. Hierbij is door het LEI gekeken naar literatuur over de huidige voedselconsumptie en percepties hierover.

| Details | volledige tekst |

Uitbreiding Beeldenbank : schadebeelden herbiciden

De Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden van onderwijs en onderzoek is uitgebreid met een nieuwe categorie: schadebeelden van herbiciden. Deze middelen worden ingezet tegen ongewenste planten, zoals onkruiden of opslag.
De beeldenbank is gratis toegankelijk voor iedereen via databankgroenkennisnet.nl. Het is mogelijk om te zoeken op schadebeeld, de herbicidennaam en op de werkingsmechanismen.
De beeldenbank biedt foto's van meer dan 800 ziekten, plagen en onkruiden en de gewassen waarin de aantasting voorkomt. De website toont beelden uit de akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt, bloemisterij, bloembollenteelt, openbaar groen en boomkwekerij. Daarnaast is er een duidelijke omschrijving van de symptomen, de levenswijze en de bestrijdingsmaatregelen die beschikbaar zijn.
De beeldenbank is tot stand gekomen vanuit diverse onderwijsprojecten in samenwerking met het praktijkonderzoek. Groen Kennisnet heeft er voor gezorgd dat de beeldenbank gratis beschikbaar is voor een breed publiek. De beeldenbank wordt komend jaar verder uitgebreid met quarantaine organismen, natuurlijke vijanden en gebreksziekten in de boomkwekerij.

Bericht PPO.Wur.nl | Website Plantgezondheid

20 april 2010

De Bonte Bentheimer

Bron: S@Z, via FlickrHet stamboek van het Bonte Bentheimerras is door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen erkend als zeldzaam ras. In 1840 werd begonnen met het fokken er van. Het ras is ontstaan uit een kruising tussen Engelse beren en Europese landvarkens.

Zijn hoogtijdagen beleefde het ras in de jaren '50 van de vorige eeuw. Het ras was geliefd vanwege zijn goede vleeskwaliteit. Door de veranderende vraag van de consument nam de vraag naar het vlees er van af.

In Nederland zijn nog ongeveer 50 fokdieren van het ras. De dieren bevinden zich voornamelijk op kinder- en zorgboerderijen.

Details | Website

Kansen Bio-based economy voor tuinbouw

Bio-based economy, de overgang naar een meer duurzame economie, biedt ondernemers in de tuinbouwsector op termijn kansen voor verbreding van hun activiteiten. Verduurzaming van de economie door alternatief gebruik van groene grondstoffen biedt veel kansen voor de tuinbouw. Tijdens een werkconferentie 'Bio-based Tuinbouw' op een tomatenbedrijf gaf gastheer Lans inzicht in de kweek van algen als voedingsmiddel in de mosselkweek. Andere voorbeelden zijn de stof galanthamine uit narcissen voor toepassing in de geneesmiddelenindustrie. Galanthamine brengt de ontwikkeling van alzheimer tot stilstand en het gebruik van maïsafval voor de productie van verpakkingsmateriaal van bloemen en planten. Roel Bol, directeur Bio-based Economy van het ministerie van LNV, en voorzitter Tjibbe Joustra van het Productschap Tuinbouw constateerden dat een co-innovatieprogramma een goede manier is om de rol van de tuinbouw in de bio-based economy in gang te zetten.

Meer informatie over de werkconferentie Bio-based economy op de website Productschap Tuinbouw | meer informatie op website LNV | thema Biobased-economy op website Wageningen UR | alles over biobased economy in Artikplus

19 april 2010

Wolven in Nederland

De wolf is bezig aan een come-back. De laatste jaren heeft het leefgebied van de wolf zich steeds verder uitgebreid. In Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Zweden en Noorwegen zijn ze al gesignaleerd. De dichtstbijzijnde wolf bevindt zich momenteel op ongeveer tweehonderd kilometer van Nederland in de Duitse deelstaat Hessen. Er is weinig wat de wolf tegenhoudt: ze kunnen zich over een afstand van wel duizend kilometer verplaatsen. Een rivier houdt hen niet tegen, want het zijn prima zwemmers.

De komst van de wolf zal de gemoederen waarschijnlijk flink bezig gaan houden. Dat blijkt uit discussies die in het buitenland zijn ontstaan waar de wolf zijn rentree al heeft gemaakt. In het bijzonder boeren vrezen voor slachtingen onder hun vee als de wolf zich in de omgeving van hun bedrijf op houdt.

Details | Volledige tekst | Alles over wolven in Artikplus

16 april 2010

Spuiten en ruimen

Bron: wikipediaHet aantal besmettingen met Q-koorts blijft toenemen. Op dit moment worden twee maatregelen genomen om verdere besmetting tegen te gaan:
1: het vaccineren van vee
2: het ruimen van besmette bedrijven.

Veel mensen melden zich bij de huisarts met besmettingsverschijnselen. Er is al jaren een vaccin beschikbaar: Q-vax. Het middel is alleen geregistreerd in Australië. Hierdoor zijn nog geen ervaringen op grote schaal opgedaan. Het gevolg er van is, dat ook over de bijwerkingen nog weinig bekend is. De Gezondheidsraad onderzoekt het nut van vaccinatie tegen Q-koorts.

De kans is echter klein dat omwonenden van geitenhouderijen binnenkort een prik kunnen halen. Het risico op bijwerkingen is te groot.

Details | Volledige tekst

Eerste Tuinenfestival Appeltern

Het voorlichtingspark De Tuinen van Appeltern organiseert vanf 2010 een jaarlijks wisselend tuinenfestival, Het Appeltern Tuinenfestival. Hierin worden tuinen gepresenteerd die uit hun alledaagse context gehaald worden en waarin het experiment en de creativiteit de boventoon voert.
De presentaties zijn geen traditionele tuinen, met paden, terrassen of een vijver , maar in vormgeving en materiaalgebruik vernieuwende, tegendraadse en kunstzinnige buitenruimtes. Op dezelfde leest geschoeid als het Festival des Jardins in Chaumont-sur-Loire.
Met het festival verwacht men eveneens een nieuwe doelgroep aan te boren. Nederlanders bij wie de tuin in traditionele vorm geen interesse opwekt, zoals jongeren, of die vooral geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur. Het festival zal elk jaar een ander thema meekrijgen. Voor 2010 is dat het thema 'Samen'.


Alle artikelen in Tuin & Landschap nr. 7 | Bericht Tuin & Landschap | Website Appeltern

15 april 2010

Narrowcasting : een scherm in je winkel!

Narrowcasting. In de praktijk betekent dit niets meer dan een tv-scherm in de winkel waarop berichten te zien en te lezen zijn. Berichten bedoeld voor de klant, zelf uitgekozen en in het systeem gezet, en juist daarom een geschikt communicatiemiddel.

Narrow-casting gaat over schermen die opduiken in (semi)-openbare ruimtes als winkels, cafés, trams en straten. Deze vorm van communicatie vindt men vooral in de retail, maar ook in de horeca, bij evenementen, banken en productiebedrijven.
Narrowcasting werkt met audiovisuele displays (lcd- of plasmaschermen) en op maat gesneden en steeds geactualiseerde content. De mogelijkheden van narrowcasting zijn erg groot. Zo kunnen er voorgeprogrameerde presentaties worden gedraaid, kan er live tv worden uitgezonden, maar kunnen de presentaties ook aan databases worden gekoppeld zodat direct de laatste informatie, bijvoorbeeld aandelen of vertrektijden van vliegtuigen, wordt uitgezonden.

Details | Alle artikelen in Bloem en Blad no. 7 in Artik+ | Website VBW | Website Narrowcasting | Informatie over Narrocasting in Wikipedia

14 april 2010

De grondgebonden landbouw in Zuid-Holland


Dit LEI-rapport is gemaakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en gaat in op de huidige structurele situatie in de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland en de opgetreden ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Ook wordt een beeld geschetst van de economische omvang van het grondgebonden agrocomplex en wordt aandacht besteed aan een aantal ontwikkelingen op de grondmarkt.

| Details | volledige tekst |

13 april 2010

Toetsing op Erwinia in hyacint (pilot)


De NAK toetst op Dickeya in pootaardappelen met behulp van een gevalideerde DNA-toets (BioPlex). Om te onderzoeken of deze toets ook toepasbaar is op agressief snot in hyacint zijn, in samenwerking met PPO, BKD, CNB en HOBAHO steekproeven uit 43 partijen hyacinten op verschillende wijzen getoetst en onderzocht op de bacterie Dickeya. De resultaten van de DNA-toets van de NAK kwamen voor 95 tot 100% overeen met de achtergrondgegevens van de verschillende partijen hyacinten (vrij van Dickeya, verdacht of ziek). Vanwege deze goede resultaten met de DNA-toets wordt door de NAK in 2010 een toets op Dickeya aangeboden aan de hyacintenbranche om werkbollen en leverbaar op agressief snot te onderzoeken. De benodigde tijd voor uitvoering van de laboratoriumtoetsing vanaf het moment van aanlevering tot toetsuitslag is 7 dagen. De kosten bedragen 360 € per 200 hyacintenbollen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop van Doorn, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr.13771. Kijk voor meer informatie en foto's over Erwinia in hyacint in de beeldenbank.

Grasstroken onder laanbomen


Op basis van waarnemingen in de teelt van lichte opzetters (3-4 maal verplante bomen maat 8/10 tot 20/25) is duidelijk geworden dat de toepassing van grasstroken altijd een verminderde diktegroei met zich meebrengt door concurrentie om water- en mineralen. De mate van groeireductie is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals grassoort, grondsoort, boomsoort, weersomstandigheden e.d. De waargenomen groeireductie over een teeltduur van 2-3 jaar was met 15-28% het grootst op zandgrond. Op kleigrond was deze iets lager, uiteenlopend van 13 tot 26%. De concurrentie om water en mineralen kan gedeeltelijk worden opgeheven door o.m. andere vormen van onderbegroeiing, langzaam groeiende grasmengsels of het toepassen van irrigatie of fertigatie. Deze maatregelen brengen echter extra investeringen dan wel risico’s met zich mee. Voordelen van de grasstroken zijn o.a. een beter beeld, verbeterde berijdbaarheid, vermindering van het herbicidegebruik en bevordering van natuurlijke vijanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Nouwens, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr.13556.07.

Vervolg middelenonderzoek tegen taxuskever


Sinds het wegvallen van acefaat (Orthene en Ypsilon) is de bestrijding van volwassen taxuskevers een groot probleem. Daarom hebben PPO en DLV 25 middelen getest op hun werking tegen deze kevers. In laboratoriumproeven werd een eerste screening gedaan. Daarna werden de beste middelen uitgebreid verder getest in veldproeven bij kwekers, een proef in kooien en velddemonstraties bij kwekers. Het rupsenmiddel Steward bleek een nevenwerking te hebben tegen taxuskevers en ook een niet toegelaten middel vertoonde een werking. Het nijpende probleem is dus even opgelost: kwekers gebruiken inmiddels Steward voor de bestrijding van taxuskevers. Wanneer alle kwekers hetzelfde middel gebruiken is er echter een risico dat de kevers resistent worden tegen dit middel. Daarom is een vervolgproject aangevraagd om het middelenonderzoek voort te zetten. Er wordt ook gezocht naar een methode om tot een snellere bestrijding van de kevers te komen en een betere monitoringsmethode heeft ook de aandacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivonne Elberse, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr.11924.02. Klik hier voor meer informatie en foto's over taxuskevers.

Beeldvorming over Nederlandse dierentuinen

Dierentuinen hebben verschillende doelstellingen die ze willen bereiken. Die doelstellingen zijn:

1. Ex situ bescherming (bescherming van diersoorten buiten hun natuurlijke omgeving).
2. In situ bescherming (bescherming van diersoorten in hun natuurlijke omgeving).
3. Onderwijs/educatie: het overbrengen van kennis aan bezoekers.
4. Dierentuinen staan open voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is een functie waar het grote publiek weinig mee te maken heeft.
5. Recreatie.

De vraag die in het onderzoek centraal stond was of bezoekers wel altijd bekend zijn met alle doelstellingen en welke beelden het publiek van dierentuinen heeft.

De onderzoekster concludeert dat de recreatieve functie van dierentuinen voor het grote publiek helder is, maar dat de bezoekers de beide beschermingsfuncties belangrijker vinden. Hier liggen kansen voor dierentuinen om op in te spelen.

Details | Volledige tekst

'De Nederlandse tuinbouw is Alive'


Deze maand is de arbeidsmarktcampagne 'it's Alive' gestart om jongeren meer te interesseren voor de Nederlandse tuinbouw. Gezicht van de campagne is een plantachtig wezen dat een springlevende sector moet verbeelden.

De tweejarige campagne bestaat onder meer uit een interactieve website die is onderverdeeld in de thema's creatie, duurzaamheid, internationale handel, logistiek, techniek, voeding en wetenschap. Per onderdeel is er animatie, informatie en de beroepen die je kunt leren. Ook via een serie commercials op publieke en commerciële zenders in samenwerking met jongerenzender MTV, wordt de Nederlandse tuinbouw gepromoot. Daarnaast is op tv-zender TMF april Maand van de Tuinbouw.

Website | Bericht Vakblad voor de Bloemisterij

12 april 2010

Antibioticagebruik in Zembla

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


De gevolgen van antibioticagebruik in de veehouderij kunnen grote effecten hebben op de volksgezondheid.

Dat blijkt uit een documentaire van Zembla die op zondag 11 april te zien was. Doordat in de veehouderij in Nederland op grote schaal antibiotica worden gebruikt, komen deze antibiotica ook in het vlees dat mensen eten terecht. Hierdoor ontstaat bij mensen resistentie tegen deze antibiotica. Ofwel: de antibiotica die voorgeschreven worden, zullen niet werken. Ook als bij mensen heel terughoudend wordt omgesprongen met het voorschrijven van die antibiotica.

Doordat in Nederland in de veehouderij veel dieren op een relatief klein oppervlakte gehouden worden, wordt vaak op antibiotica teruggegrepen. Als dit niet meer kan moet er iets veranderen aan de wijze van huisvesting. Dit brengt weer hogere kosten met zich mee die aan de consument zullen worden doorberekend. Dit zal de concurrentiepositie ten opzichte van Aziatische veehouders verzwakken.

Nederland krijgt nieuwe energie


'Nederland heeft nieuwe energie nodig. Er is een aanzienlijk risico dat de fossiele energiebronnen niet kunnen voorzien in de verwachte stijgende wereldwijde vraag naar betaalbare energie. Daarnaast leidt het huidige beleid tot een versterkte klimaatverandering met grote ecologische en economische schade tot gevolg. De enige uitweg is een vastberaden keuze voor de toekomst. Daarom pleit dit partijoverstijgend voorstel voor een versnelde omslag naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050'.

Dit stellen de partijen CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP in een gezamenlijk opgesteld document. LTO Glaskracht onderschrijft het pleiodooi in hoofdlijnen, maar is kritisch over het plan voor een "Deltawet nieuwe energie'.


Details | volledige tekst | Bericht Vakblad voor de Bloemisterij

09 april 2010

Economische gevolgen van meer leefoppervlakte voor vleesvarkens

Vanuit het bedrijfsleven zijn er plannen voor de ontwikkeling van een tussensegment varkensvlees, waarbij de vleesvarkens gehuisvest gaan worden op een oppervlakte van 1,0 m2 per dierplaats. In deze studie is geanalyseerd wat deze grotere leefoppervlakte voor economische consequenties heeft. De productiekosten stijgen hierdoor met circa 2 cent per kg slachtgewicht als wordt uitgegaan van een nieuwbouwsituatie en 5 tot 8 cent per kg als de oppervlakte-eis wordt ingevuld door binnen een bestaande stal minder dieren te houden.

Details | Volledige tekst

08 april 2010

Nederlandse jeugd moet de gezondste van Europa worden


De gemeente Zwolle is de eerste JOGG-stad van Nederland. In februari 2010 is het startsein voor de campagne gegeven. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), geënt op de Franse Epode-aanpak, is een voorbeeld van een brede gezonde leefstijlcampagne. Demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) is enthousiast. Hij bepleit samenwerking met de bakker om de hoek. 'Misschien kan hij ‘broodjes gezond' gaan verkopen. Of de gezonde broodjes wat goedkoper maken. Van saucijzenbroodje naar krentenbol

| Details | volledige tekst | Website VoedingsMagazine | Alle artikelen in Voedingsmagazine no. 2

Zicht op de watergift in pot- en containerteelt

De watergift is een belangrijk onderdeel in de pot-en containerteelt. Het vraagt veel ervaring en kennis om de planten de juiste hoeveelheid water te geven.

Planten hebben water nodig om te kunnen groeien; ze bestaan grotendeels uit water. Als de plantencellen voldoende water bevatten, blijven ze op spanning en behoudt het niet verhoute deel van de plant ook z’n stevigheid. Als de potkluiten goed vochtig blijven, maar niet te nat, is dit een basis voor een goede groei en ontwikkeling. Maar ook is de plant minder blootgesteld aan ziekten en plagen.
De laatste jaren zijn veel nieuwe technieken op de markt gekomen, die helpen bij een efficiënte watergift. In de afgelopen jaren heeft PPO onderzoek gedaan naar deze technieken die daarbij kunnen helpen.


Details | volledige tekst

07 april 2010

Trends in de multifunctionele landbouw


De multifunctionele landbouw zorgt voor nieuwe impulsen binnen de landbouw, waarbij veel aandacht is voor de binding met de burger en de samenleving. Daarnaast draagt deze vorm van landbouw bij aan verduurzaming en de economische rentabiliteit van de landbouw.
Recent onderzoek laat zien dat er in de bestaande sectoren binnen de multifunctionele landbouw nog groei mogelijk is. Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 'zingevingboerderij', maar ook aan een 'actieboerderij' waarbij jongeren worden aangesproken.
Ook wordt in kaart gebracht welke nieuwe ontwikkelingen binnen de multifunctionele landbouw zich op termijn zouden kunnen doorontwikkelen tot een perspectiefvolle nieuwe sector of deelsector.

Details | volledige tekst

Onderzoek bemesting zomerbloemen

Met de gebruiksnormen voor stikstof (N) en fosfaat (P) kunnen zomerbloementelers niet goed uit de voeten. In combinatie met het gegeven dat in het verleden weinig bemestingsonderzoek is verricht in deze gewassen, was dat de aanleiding voor een inventarisatie naar de N-behoefte van 25 zomerbloemgewassen. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat testgewassen sterk reageerden op een grotere N- en P-gift. Zomaar méér toedienen kan echter niet omdat stikstof en fosfaat veel interactie vertonen.


Details | Eindrapport | Alle artikelen in het Vakblad voor de Bloemisterij no. 13 in Artik+

06 april 2010

Varkansen : springplank naar een duurzame veehouderij

"Varkansen" laat ontwerpen van integraal duurzame varkenshouderij zien. Aanleiding is de "Toekomstvisie op de duurzame veehouderij". Daarin staat dat de veehouderij over 15 jaar duurzaam moet zijn, dus produceert met respect voor mens, dier en milieu.

In het rapport worden de behoeften van de 4 belangrijke spelers gedefinieerd: het varken, het milieu, de varkenshouder en de burger/consument. Ook word er gekeken naar de knelpunten in de huidige situatie. Vervolgens wordt er geschetst hoe er naar een nieuwe, meer duurzame situatie kan worden toegegroeid.

Details | Volledige tekst

01 april 2010

Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen

Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii. Valse meeldauw kan tot tien jaar in de grond overleven als rustspore. Deze rustsporen zorgen voor systemische infectie van de plant. Daarnaast veroorzaken, op de bladeren nieuw gevormde, sporen bladvlekken. Werkzame fungiciden zijn vooralsnog in de teelt niet toegelaten en coaten van zaad met fungiciden werkt niet afdoende. In dit project zijn een aantal preventieve maatregelen onderzocht en daarnaast is een aantal perspectiefvolle middelen onder praktijkomstandigheden getest. Twee bestrijdingsmiddelen blijken zeer perspectiefvol te zijn. De effecten van verschillende gewasrestmanagement behandelingen waarmee besmetting van de grond wordt voorkomen hebben we niet kunnen vaststellen door een zeer lage ziektedruk in de veldproef. Er is wel vastgesteld dat de overlevingssporen zeer vroeg en aan het eind van het seizoen worden gevormd. Ook is het mogelijk om zoösporen die op het blad worden gevormd in de lucht te aan te tonen m.b.v. moleculaire technieken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roselinde Duyvesteijn, onderzoeker van PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr. 13532. Klik hier voor meer informatie en foto's over valse meeldauw.

Spuiten in het donker

Het uitvoeren van een nachtelijke gewasbescherming kan voordelen hebben. Zo staat er over het algemeen minder wind als de zon ondergaat: 75 procent om precies te zijn. Ook is de luchtvochtigheid ’s nachts meestal hoger. De vraag naar verlichting op veldspuiten groeit. Duitse akkerbouwers passen het al regelmatig toe in hun zoektocht naar optimalisatie bij gewasbescherming. Dammann is de eerste fabrikant die individuele dopverlichting monteert.

Details | volledige tekst